>  TECHLUB   >     润滑脂   >    塑料用润滑脂(合成油系列)
品名 锥入度 温度范围 特征 用途
TECHLUB ARD 30 1 -40 ~ 150 耐磨性 优秀
与塑料材质的适用性
与各种橡胶的适用性
广泛的温度范围
长期及永久润滑剂

洗衣机,泡菜冰箱铰链
冰箱轮子,定时器
小型齿轮马达
Syncronize 马达

TECHLUB GL 370C 0 -45 ~ 140
TECHLUB GL 202C 2 -40 ~ 150
TECHLUB GA 210 1 -40 ~ 170
TECHLUB HG -1 1 -45 ~ 150 办公设备,
精密器械
打印机塑料齿轮
TV显示器铰链
笔记本铰链
TECHLUB RD 42 2 -40 ~ 150
TECHLUB SPY 272 2 -40 ~ 150
TECHLUB SPC 152 2 -40 ~ 200
TECHLUB PF 262(HS) 2 -40 ~ 180/280
TECHLUB PL 901 1 -40 ~ 170
TECHLUB PL 103 2 -40 ~ 150
TECHLUB PF 422 2 -40 ~ 220
TECHLUB RD 30N 2 -50 ~ 150
TECHLUB SPC152 2 -40 ~ 200 Steel / Plastic gear / Shaft
TECHLUB SPC 152(HF) 2 -40 ~ 180/280
TECHLUB SPC 152(CH) 1/2 -40 ~ 230/350
TECHLUB SPC 152(BH) 2 -30 ~ 150
TECHLUB SSC 603 2/3 -40 ~ 200
LUBTECH P 90B 2 -30 ~ 140
TECHLUB H 103 1/2 -40 ~ 230